Polityka prywatności

www.mossokewpie.pl

1. DEFINICJE I INFORMACJE OGÓLNE

1) Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych czyli zbierania, wykorzystywania i udostępnienia oraz innych operacji dokonywanych na danych osobowych pozyskanych od użytkowników strony internetowej www.mossokewpie.pl. Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.

2) Jeśli to możliwe, wówczas zazwyczaj w osobnym dokumencie przekazujemy Ci szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych najpóźniej w chwili, gdy  otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Mimo to, w Polityce Prywatności postanowiliśmy je jeszcze raz powtórzyć, abyś mógł je szybko odnaleźć. Znajdziesz tu informacje, w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

3) Polityka stanowi realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych jest MOSSO KEWPIE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puchałach (05-090 Raszyn) przy ul. Wirażowej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638748, posługująca się numerami REGON: 365495705, NIP: 5252677905, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 160.300.000,00 złotych (w niniejszym dokumencie zwana: „Administrator” lub „my”).

2) Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres sekretariat@mossokewpie.pl lub rekrutacja@mossokewpie.pl, pisemnie na adres siedziby administratora podany powyżej lub osobiście w siedzibie administratora (również w celu realizacji praw wskazanych w niniejszej informacji).

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

1) ADMINISTROWANIE STRONĄ INTERNETOWĄ

Jeżeli odwiedzisz naszą stronę internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty np. w postaci logów na serwerze, na którym znajduje się strona lub poprzez zapisanie tych informacji w plikach cookie. Dane te w szczególnych sytuacjach – np. w przypadku połączenia z datami prowadzonej przy pomocy elektronicznego formularza korespondencji czy w przypadku korzystania ze stałego adresu IP – mogą stanowić dane osobowe, choć co do zasady dane te są łączone w taki sposób. Więcej na temat plików cookie przeczytasz w punktach 10-13, zaś o logach serwera z punkcie 14 niniejszej polityki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym sensie, ze to Ty decydujesz czy chcesz korzystać ze strony i jej funkcjonalności czy nie. W przypadku chęci skorzystania z funkcjonalności strony podanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia prawidłowego działania strony .

W przypadku próby wejścia na stronę przy konfiguracji Twojego urządzenia mającej na celu ograniczenie udostępniania informacji o użytkowniku, Strona może nie działać prawidłowo lub takie wejście na stronę może być niemożliwe.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w postaci zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony internetowej i serwera oraz ulepszania i dostosowywania ich funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu życia danego pliku cookie, oraz przez okres przechowywania logów na serwerze.

2) OBSŁUGA PRZESŁANEGO ZAPYTANIA

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, znajdującego się na podstronie Kontakt. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do analizy zapytania i odpowiedzi na zapytanie. Naszym celem przetwarzania jest obsługa przesłanego zapytania (prowadzenie korespondencji lub podjęcie innych działań zgodnie z przesłanym zapytaniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym sensie, ze to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z formularza kontaktowego, czy nie.
W przypadku chęci skorzystania z formularza niezbędne jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu mailowego. Należy również wprowadzić temat wiadomości oraz treść wiadomości, a w razie takiej potrzeby (nie jest to wymagane dla przesłania wiadomości) podać również numer telefonu i załączyć stosowny dokument, mający znaczenie dla wiadomości.
Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność skorzystania z formularza kontaktu lub odniesienia się przez administratora do przesłanego zapytania. Oczywiście pozostają do Twojej dyspozycji inne formy kontaktu z nami.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. prowadzenia komunikacji z nadawcami wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego w związku z działalnością gospodarczą administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do obsługi zapytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

3) REKRUTACJA

Zapewniamy możliwość przesłania swojej aplikacji przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, znajdującego się na podstronie Kariera.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w tym sensie, ze to Ty decydujesz czy chcesz korzystać z formularza kontaktowego czy nie.
W przypadku chęci skorzystania z formularza niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adresu mailowego (jeśli decydujesz się przesłać aplikację za pośrednictwem formularza kontaktowego). Należy również wprowadzić temat wiadomości oraz treść wiadomości i załączyć stosowny dokument, mający znaczenie dla aplikacji (np. CV). W razie gdy preferujesz telefoniczną formę kontaktu w procesie rekrutacji (nie jest to wymagane dla przesłania wiadomości, ani wzięcia udziału w rekrutacji) można podać również numer telefonu.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność skorzystania z formularza. Wówczas pozostają do Twojej dyspozycji inne formy kontaktu z nami. Jeśli nie chcesz podać adresu e-mail w celu kontaktu ws. rekrutacji, możesz zgłosić swoją aplikację również w formie pisemnej w naszej siedzibie lub przesyłając ją drogą korespondencji tradycyjnej.

W wiadomości lub dokumentach rekrutacyjnych powinny zostać podane przez Ciebie dane wymagane przez art. art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej aplikacji w procesie rekrutacyjnym. Możesz również podać inne Twoje dane (np. zdjęcie znajdujące się w CV). Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma takiego obowiązku w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacyjnego. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, informacje te nie będą wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym, co nie wpłynie na skuteczność złożonej aplikacji.

(a) Gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę:

Podstawą prawną przetwarzania danych wskazanych w Kodeksie pracy takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, co dotyczy rekrutacji w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawą prawną przetwarzania danych innych niż wymagane przepisami Kodeksu pracy, tj. danych przekazanych z własnej inicjatywy przez kandydata jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za zgodę uważamy Twoje działanie w postaci wysłania do nas CV zawierającego dane w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów prawa, w szczególności CV opatrzonego zdjęciem.

(b) Gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna:

Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie jako kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

(c) Jeśli Twoja aplikacja ma być brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Podstawą prawna przetwarzania jest wówczas Twoja zgoda jako kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli jej treść zawarłeś w CV.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Po tym terminie dane mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przedawnienia roszczeń możliwych do podniesienia przez kandydata do pracy.

4) ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH REPREZENTANTÓW, PRZEDSTAWICIELI, CZŁONKÓW ORGANÓW, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

W związku z zawieraniem i realizacją umów w ramach prowadzonej działalności, pozyskujemy dane osób zaangażowanych z ramienia drugiej strony do reprezentowania podmiotu czy wyznaczonych do kontaktu.

Zazwyczaj dane tych osób zostają zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą lub są przekazywane przez drugą stronę umowy, na rzecz której działają takie osoby. W szczególnych przypadkach takie dane mogą również zostać przez nas pozyskane z ogólnodostępnych źródeł takich jak strona internetowa kontrahenta lub rejestry publiczne (w tym KRS, CEIDG).

Zakres przetwarzanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla zawarcia i wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko, numery identyfikujące w tym numer PESEL i/lub numer dokumentu tożsamości, dane wskazane w dokumencie upoważniającym do działania w imieniu drugiej strony umowy, oraz zawodowe dane kontaktowe rozumiane jako firmowy numer telefonu, firmowy adres poczty elektronicznej, dane strony umowy na rzecz której działa taka osoba, w tym miejsce wykonywania pracy, stanowisko i rola w strukturze reprezentowanego podmiotu, godziny pracy, posiadane kwalifikacje i uprawnienia wymagane do realizacji umowy (jeśli specyfika umowy tego wymaga). Informacje te mogą być wzbogacone o dane nt. istniejących relacji oraz kontaktów pomiędzy nami a taką osobą oraz inne dane znajdujące się w stopce otrzymywanej korespondencji lub na wizytówce lub przekazane nam bezpośrednio przez taką osobę dla ułatwienia wykonywania umowy.

Podanie danych osobowych pochodzących bezpośrednio od osoby fizycznej jest co do zasady dobrowolne, choć w niektórych przypadkach źródło obowiązku ich podania może wynikać ze stosunku prawnego, który łączy Cię z druga strona umowy na rzecz którego działasz.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest umożliwienie prawidłowego i efektywnego zawarcia i wykonywania umowy za pośrednictwem osób wyznaczonych z ramienia drugiej strony do kontaktu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania danej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. rachunkowe).

5) TWORZENIE I UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W ramach prowadzenia naszego biznesu zbieramy dane osobowe osób kontaktowych innych podmiotów (publicznych i prywatnych) także w innych przypadkach, w których nie są jeszcze prowadzone rozmowy dotyczące zawarcia umów z tymi podmiotami. Dane mogą być zbierane przykładowo podczas spotkań biznesowych, w ramach wymiany wizytówek, czy z publicznie dostępnych stron internetowych tych podmiotów. Takie dane są wówczas przetwarzane w celach związanych z tworzeniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Zakres przetwarzanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla nawiązania i utrzymywania danego kontaktu biznesowego i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż ujawniane na wizytówce, czy w stopce wiadomości mailowej takie jak: imię i nazwisko oraz zawodowe dane kontaktowe rozumiane jako firmowy numer telefonu, firmowy adres poczty elektronicznej, dane podmiotu na rzecz którego działa taka osoba, w tym miejsce wykonywania pracy, stanowisko i rola w strukturze tego podmiotu. Powyższe informacje mogą być wzbogacone o dane nt. istniejących relacji oraz kontaktów pomiędzy nami a taką osobą.

Podanie danych osobowych pochodzących bezpośrednio od osoby fizycznej jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia Cię lub podmiotu na rzecz którego działasz w sieci naszych kontaktów.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu sieci kontaktów w stosunku do osób zainteresowanych nasza działalnością gospodarczą.

Dane osobowe przetwarzane w celu utrzymywanie kontaktów biznesowych będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

6) REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI

Takie obowiązki mogą polegać w szczególności na wystawianiu faktur, dokumentowaniu realizowanych usług, należytej identyfikacji reprezentowanego podmiotu, zapobieganiu naruszeniom i korupcji, przygotowywaniu i udostępnianiu upoważnionym organom dokumentacji umożliwiającej monitorowanie, sprawozdawczość i rachunkowość, fakturowanie.

Podanie danych osobowych jest Twoim obowiązkiem prawnym. W przypadku braku odpowiednich danych zwrócimy się do Ciebie o ich uzupełnienie.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Administrator będzie przechowywał dane osobowe do chwili spełnienia obowiązku prawnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. rachunkowe). Po tym terminie dane mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych.

7) ARCHIWIZACJA

Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe, z wyłączeniem danych, których przetwarzania do tego celu zabrania obowiązujące prawo, możemy również archiwizować, aby móc uzyskać do nich dostęp w późniejszym czasie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie (również w celu podejmowania wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów) co pozostaje w związku z działalnością gospodarczą administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku oceniamy, iż Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.

Dane osobowe przetwarzane w celu archiwizacji będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

4. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

To, jakie prawa Ci przysługują, zależy od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane osobowe, a także jakie są nasze techniczne możliwości.

Co do zasady, przysługują Ci na następujące prawa:

1) prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),

Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem, potwierdzimy czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także udzielimy Ci wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO.
Możesz też od nas także zawsze uzyskać informacje na temat:

(a) celu przetwarzania Twoich danych,
(b) jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
(c) komu przekazujemy Twoje dane,
(d) jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,

2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy. Zależy nam by przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

3) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

Jeśli zwrócisz się z takim wnioskiem i nie będą zachodzić żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO, które uniemożliwiają realizację Twojego prawa, usuniemy zgromadzone dane osobowe. W szczególności możesz żądać usunięcia danych osobowych, gdy:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) wycofałeś/aś nam zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Zwróć proszę uwagę, że prawo do usunięcia danych nie znajduje zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest nadal niezbędne,:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, przepisów VAT i inne – o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO,

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań dokonywanych na danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z Tobą, możesz skorzystać, jeżeli:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu,
c) nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Masz prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Tobą zawartej oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo to przysługuje jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest wymagane do realizacji umowy. Możesz również poprosić nas o przesłanie ich bezpośrednio do wskazanej przez Ciebie innej odpowiedzialnej jednostki.

6) prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO),

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), masz prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważasz, że Twoja szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

7) prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),

W przypadku, gdy złożysz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych przez nas w celu marketingu bezpośredniego, w tym wobec dokonywanego profilowania zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

8) prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Aktualnie nie dokonujemy takiego przetwarzania. Jeżeli zajdą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostaniesz o takim fakcie poinformowany.

9) prawo do skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl/).

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne.

5. ZGODA I JEJ COFNIĘCIE

Przetwarzanie danych osobowych wykraczających zakresem poza obowiązkowe dane określone w Kodeksie pracy odbywa się wyłącznie za Twoją, uprzednią i dobrowolną zgodą.
Podobnie przetwarzanie przesłanych przez Ciebie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych odbywa się wyłącznie za Twoją, uprzednią i dobrowolną zgodą.
Udzielone przez Ciebie zgody mogą być w każdym czasie odwołane (cofnięte). Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.
Możesz wycofać zgodę np. kontaktując się z nami mailowo na adres rekrutacja@mossokewpie.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.

6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Wszelkie wyżej wskazane prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami mailowo na adres daneosobowe@mossokewpie.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora, wskazując treść żądania realizacji określonego prawa.

Jeżeli Twoje żądanie będzie dla nas niejasne lub będzie istniała potrzeba jego doprecyzowania skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie. W przypadku wątpliwości w zakresie identyfikacji Twojej tożsamości zwrócimy się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie.

Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowanych charakter żądania, powiadomimy o tym Podmiot danych, podając przyczyny przedłużenia terminu.

Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz nam jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z których usług korzystamy lub którym jesteśmy zobowiązani je przekazać na mocy przepisów prawa.

Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie w zakresie, w jakim będzie to konieczne.

Twoje dane osobowe przekazujemy do spółki będącej dostawcą hostingu dla naszej strony. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych będą również: podmioty świadczące dla nas wsparcie w obszarze IT, kurierzy, dostawcy pocztowi, dostawcy usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, doradcy administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora, co jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (np. podmioty wspierające procesy rekrutacyjne), oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy kapitałowej Kewpie Corporation dla wewnętrznych celów administracyjnych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich między innymi w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator stosuje mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

Administrator może dokonywać takiego tranferu na podstawie (i) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedniość ochrony w państwie trzecim (art. 45 RODO) np. w przypadku Japonii – Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/419 z dnia 23 stycznia 2019 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Japonię na mocy ustawy o ochronie informacji osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 304) (co stanowi podstawę prawną w przypadku przekazywania danych do Japonii) lub (ii) standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2  RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami lub zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer.

9. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych
i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na szyfrowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący naszą stronę.

Ponadto podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

10. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące plików cookie, które są wykorzystywane również przez naszą stronę.

W celu prawidłowej obsługi strony wprowadzamy do Twojego systemu informatycznego, tzw. pliki „cookies”. Plik cookie to mały fragment tekstu, który strona internetowa wysyła do Twojej przeglądarki użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę. Pliki te są używane głównie do zoptymalizowania działania strony i dostosowania jej np. do ustawień Twojej przeglądarki. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dane te obejmują zależnie od rodzaju cookie: datę i godzinę dostępu, nazwę i URL strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu zanim zostaną usunięte, unikalny numer, zakres żądania dostępu do plików, czas korzystania ze strony oraz wybrane sposoby korzystania z niej, ilość przesyłanych do Ciebie danych, typ i wersję Twojej przeglądarki oraz system operacyjnego oraz Twój adres IP. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych, które możesz wprowadzać podczas korzystania z naszej strony internetowej. Plik cookie może zawierać tylko te informacje, które zdefiniuje dostawca strony internetowej czyli my i nasi podwykonawcy.

11. DANE OSOBOWE W PLIKACH COOKIES

Na stronie może dochodzić do przetwarzania następujących dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, system operacyjny, ustawienia urządzenia, typ przeglądarki internatowej), z którego korzystasz, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze strony. Wskazane powyżej dane nie są w praktyce łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Ciebie, choć technicznie może istnieć taka możliwość.

12. PLIKI COOKIES – INFORMACJE PODSTAWOWE O RODZAJU PLIKÓW

Pliki cookies różnią się od siebie cyklem życia, domeną internetową, z której pochodzą oraz funkcją jaką spełniają.
1) Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

a) sesyjne – przechowywane są w Twojej przeglądarce do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) stałe – przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie, co jest możliwe z poziomu przeglądarki.

2) Ze względu na domenę internetową, z której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

a) własne – ustawiane przez serwery internetowe obsługujące stronę,
b) osób trzecich (naszych partnerów) – ustawiane przez serwery internetowe innych podmiotów.

3) Ze względu na funkcję, jaką pełnią, pliki cookies dzielimy na:

c) Niezbędne – gdy pliki są nieodzowne do funkcjonowania strony internetowej. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Ciebie, takie jak: ustawienie opcji prywatności i uwierzytelnianie się. W przypadku zmiany ustawień przeglądarki tak, aby zablokować niezbędne pliki cookies, strona lub jej funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo.
d) Analityczne – gdy pliki pozwalają nam zliczać ilość wizyt i gromadzić informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Cookies te pomagają nam też dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej popularne lub jak poruszasz się po naszej stronie. W przypadku zmiany ustawień przeglądarki tak, aby zablokować analityczne pliki cookies, nie będziemy w stanie zbierać informacji o korzystaniu z strony ani monitorować jej wydajności.
e) Funkcjonalne pliki cookies – gdy pliki umożliwiają nam dostosowywanie strony do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach. W przypadku zmiany ustawień przeglądarki tak, aby zablokować funkcjonalne pliki cookies, strona może nie zapamiętywać personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
f) Reklamowe pliki cookies – gdy pliki umożliwiają kierowanie określonego promowania towarów i usług do danego użytkownika przy wykorzystywaniu reklam i usług, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Takie pliki nie są stosowane na naszej stronie.

Obecnie wykorzystujemy ciasteczka na naszej stronie internetowej do zapewnienia optymalnej obsługi strony oraz utrzymania sesji użytkownika, dzięki której strona pamięta ustawienia na niej zapisane, oraz w opisanych poniżej celach. Zapewniają one prawidłowe zarządzanie stroną:

  • Określenia ciasteczek
  • Funkcja ciasteczek
  • Cookies techniczne (niezbędne)
  • Prawidłowe działanie i wyświetlanie się strony

Aktualnie nie używamy reklamowych plików cookies oraz plików osób trzecich.

13. JAK WYŁĄCZYĆ LUB ZMIENIĆ ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES?

Korzystanie z plików cookie można zablokować lub zarządzać nimi za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce, oraz przy pomocy odpowiednich rozszerzeń do przeglądarki. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Przeglądarka internetowa również umożliwia usunięcie części lub wszystkich plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

14. LOGI SERWERA

Niektóre informacje dotyczące Twojej obecności na naszej stronie podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi serwerów, z których korzysta Administrator.

Zapisowi mogą podlegać:
1) data i dokładna godzina odwiedzin wraz z strefą czasową
2) odwiedzana strona lub plik (link)
3) strona, z której wysłano żądanie nowej strony bądź nowego pliku (link),
4) nazwy wywołanych podstron, daty oraz czasu pozostania na stronie, data oraz czas żądania, wynik polecenia oraz informacji dotyczących obciążenia serwera w chwili zapytania,
5) ilość przesłanych danych,
6) adres IP, który został Ci przydzielony przez dostawcę usług internetowych,
7) wersja protokołu http,
8) informacje dostarczane przez Client Detection (nazwa przeglądarki i jej wersja, wersja systemu operacyjnego)

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem przez okres niezbędny do realizacji tego celu a następnie usuwane.

15. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI ORAZ JEJ ZMIANY

1) Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie Internetowej. O wprowadzonych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie użytkownicy zostaną poinformowani w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Internetowej.
3) Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22.06.2021 r.